حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: متوسط
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
فرم رنگ: زرد
سمی: بله
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: فیجی، تونگا،
خانواده: Blenniidae

بلنی Canary Blenny ( بلنی قناری ) که به خاطر این رنگ زد به این بلنی داده شده
این ماهی به یک تانک حداقل 30 گالن ( 120 لیتر ) به همراه سنگ زنده نیاز دازد
این ماهی نسبت به هم نوع خود تها جمی بوده و توصیه شده که در یک تانک از یک عدد از این ماهی نگه داری شود
مگر اینکه جفت هم باشن . این ماهی سمی بوده که در موقع خطر از خود ممکن هست به ماهی ویا
به افراد صدمه بزند
رژیم غذای این ماهی همه چیز خوار
گوشت ریز خرد شده ،سخت پوستان، ارتمیا غنی شده با و ویتامین ، میگوی.منجمد تشکیل شده است