حداقل حجم تانک: 30 گالن
سطح مراقبت: آسان
خلق و خو: نیمه تمام و تهاجمی
ریف های سازگار: بله
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: سبو، جزایر سلیمان، سری لانکا
خانواده: Gobiidaeگوبی Cryptocentrus leptocephalus که به نام های گوبی سنگا پوری ، گوبی دیده بان خال صورتی شناخته شده است.
سر و بدن زرد تا قهوهای مایل به زرد با لکه های صورتی که توسط لکه های آبی کوچکتر احاطه شده
است.
این ماهی قلمرو طلب به ندرت دیده شده که به سایر ماهی ها رفتار تهاجمی داشته باشد
ولی نسبت به هم نوع خود رفتار تهاجمی داشده مگر انکه جفت باشن
ماهی Pink Spotted Watchman Goby به اکواریم حداقل 30 گالن ( 120)لیتر و سنگ زنده فراوان و بستری شنی نیاز دارد
رژیم غذایی شامل انواع میگو ، ارتمیا غنی شده با ویتامین، مواد غذایی منجمد برای گوشتخواران.
باید حداقل دو بار در روز تغذیه شوند.