اسم علمی:Citrus auranti folia

روش تکثیر: پیوند روی پایه نارنج و پایه بذری پرتقال

زمان کاشت: اوایل بهار

زمان برداشت: رسیدن میوه

اندام مورد استفاده: میوه

سن رویش: چند ساله

پراکنش جغرافیایی
خودرو:*
پرورشی: مرکز ایران

خواص درمانی: اشتها آور- مقوی معده - صفرا زدا-تسکین دهنده درد گلو- نیرو بخش و تب بر مسکن ضده شوره وبر طرف کننده خارش پوست سر- ضد سرماخوردگی- تقویت کننده حافظه- آرامش دهنده