پرندگانی هستند زیبا و آواز خوان، با جثه ای به اندازه سار و درخت زی هستند
این پرندگان از میوه درختان و حشرات تغذیه می کنند
منبع: وبسایت پرندگان ایران