پرندگانی هستند خیلی اجتماعی و بسیار پر سروصدا که اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می کنند جثه پر ، دم کوتاه و منقار دراز و نوک*تیز دارند .

پروازشان سریع و مستقیم است ، نر و ماده آنها همشکل است ، در میان سوراخ*ها لانه می سازند .

پرندگانی همه*چیز خوار هستند .

منبع: وبسایت پرندگان ایران