این تیره از پرندگان، پرندگانی کوچک با منقاری سخت، دانه خوار و اجتماعی هستند.
عمدتا در مناطق جنگلی تواید مثل می کنند و پروازی موجی شکل دارند و آوازشان از زرده پره ها دلنشین تر است.
منبع: وبسایت پرندگان ایران