این تیره، پرندگانی کوچک هستند شبیه مرغ مگس با پر و بال رنگین درخشان و منقار نیزه مانند و خمیده رو به پایین را در بر می گیرد. این پرندگان در هنگام تغذیه با بال زدن زنبور مانند، به حالت درجا بال زنی، به داخل گل ها رفته و پس از نوشیدن شهد گل، مجددا"، به عکس بال زده، از درون گل خارج شده، به سوی گل های دیگر می روند.
سوخت و ساز این پرندگان بسیار بالا بوده و توقف و آغاز حرکتشان برای تغذیه از موضوعات جالب توجه در زندگی این پرندگان است.
این تیره از کوچک ترین پرندگان دنیا به شمار می روند.
منبع: وبسایت پرندگان ایران