زردپره ها پرندگانی هستند دانه*خوار و به اندازه گنجشک با منقار کوتاه و در قاعده کلفت که اغلب در فضای باز دیده می شوند ، نرهای آنها معمولا خوشرنگ*تر از ماده*های آنها است و پر و بالشان طرح مشخص*تری دارد . بعضی از گونه*ها در خارج از فصل زادوولد ، به*طور دسته*جمعی دیده می شوند.
سریع پرواز هستند و به صورت موجی پرواز می کنند.
بیشتر گونه*ها از مناطق مسکونی دوری می کنند . نر و ماده آنها غالبا همشکل نیست .
روی درخت*ها بوته*ها و زمین و یا در شکاف*ها لانه می سازند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران