دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست گفت: اختصاص اعتباری معادل ۲۵ میلیارد تومان برای چهار سال باقیمانده از برنامه ۵ ساله پنجم در ضمیمه لایحه بودجه مجلس در حال بررسی است.حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برنامه سوم و چهارم پروژه هایی در خصوص حفاظت از گونه های حیات وحش و زیست بومهای خشکی و آبی وجود داشت که به دلیل کمبود اعتبار اجرا نشد اما در برنامه پنجم این پروژه در اشلی بزرگتر با عنوان طرح جامع مدیریت حیات وحش مطرح شد و اعتباری معادل ۲۵ میلیارد تومان برای آن پیش بینی شد که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است.به گفته وی، این اعتبار تنها برای ۴ سال باقیمانده از برنامه پنجم پیش بینی شده در حالیکه طرح جامع مدیریت حیات وحش طرحی ۱۰ ساله است و اعتبار مورد نیازبرای ۶ سال باقیمانده در برنامه بعد ی تعریف می شود.محمدی اظهار داشت: احیاو حفاظت گونه های در معرض خطر ، تهدید و انقراض، افزایش آگاهی های عمومی و جلب مشارکت عمومی، و ارتقا همکاریهای بین المللی از مهمترین محورهای این طرح است.مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ گونه در معرض انقراض در کشور وجود دارد که برای ۳۰ گونه از مهمترین آنها شرح خدمات آمادد و فراخوان برای انتخاب مشاور داده شده است.وی با بیان اینکه اگر اعتبار پیش بینی شده تصویب شود سالانه بودجه ای معادل بیش از ۵ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص می یابد گفت: برای سال ۹۱ که نخستین سال اجرای طرح است ۱۰گونه با اولویت در معرض انقراض معرفی شده اند.محمدی اظهار داشت: در حال حاضر با همکاری “ای یوسی ان” و دانشگاه محیط زیست در حال تهیه نقشه راه برای حفاظت گونه ها هستیم.مدیرکل دفترحیات وحش سازمان محیط زیست تصریح کرد: در حال حاضر با حضور روسای گروه گربه سانان ای یو سی ان ، متخصصان استانی و ان جی او ها چارچوب این طرح برای سال جاری تهیه شده و ظرف چند روزآینده ابلاغ می شود.