واقعيت دهشتناک فرسايش خاک:
ايران سالانه 2 ميلي متر فروتر مي رود
ايرن- گروه چشم اندازهاي طبيعي: برآوردها نشان مي دهد تحت تاثير پديده فرسايش خاک سالانه دو ميلي متر از ارتفاع کشور ايران کاسته مي شود.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران برآورد انجام شده همچنين نشان مي دهد در حالي که قاره آسيا در صدر قاره هاي رو در رو با فرسايش خاک کره زمين قرار دارد ميزان فرسايش خاک در ايران هم اکنون از پنج برابر متوسط اين قاره نيز فراتر رفته است. اواخر سال گذشته يک مدير بلندپايه سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور به صورت غير منتظره فاش کرد که ايرن به صدر جدول کشورهاي رودرور با فرسايش خاک رسيده است. وي چندي بعد از اعلام اين خبر از منصب خود برکنار شد.
در اين باره همچنين رئيس مرکز تخقيقات کشاورزي و منايع طبيعي استان نازندران اشاره کرده است هم اکنون 125 ميليون هکتار از 163 ميليون هکتار مراتع کشور با پديده فرسايش خاک روبرو هستند. محمد اميني افزوده است فرسايش خاک روند بيابانزايي در کشور را به سالانه يک درصد افزايش مساحت بيابانهاي کشور رسانده است و به همين خاطر طي سي سال گذشته سي درصد به مساحت بيابانهاي ايران افزوده شده است. پديده فرسايش خاک عمدتا تحت تاثير نابودي پوشش گياهي، دستکاري نظام آبشناختي زمين و شيوه هاي غلط کاربري اراضي به ويژه در حوزه کشاورزي و دامداري رخ مي دهد.