حداقل حجم تانک: 50 گالن
سطح مراقبت: مشکل
خلق و خو: صلح جو
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، pH برابر 8.1-8.4، 1.020-1.025 SG
رژیم غذایی: همه چیز خوار
منبع: اندونزی، وانواتو
نام خانوادگی: Pomacanthidae

فرماهی طلایی یکی از ماهیان کمیاب هست این ماهی در اعماق زیاذ زندگی می کند
بنابراین به نور کم نیاز داشته و حداکثر تا 10 سانتی متر رشد یکند
فرشته ماهی طلایی رفتار تهاجمی نسبت به مرجان صدفها داشته و توصیه
نمیشه که با ریف از این ماهی نگه داری بشه