اسم علمی: Astragalus spp


روش تکثیر:بذر


زمان کاشت: اوایل بهار


زمان برداشت: نیمه دوم تابستان از گیاه دوساله


اندام مورد استفاده: صمغ


سن رویش: چند ساله


پراکنش جغرافیایی
خودرو : اکثر مناطق ایران
پرورشی:*


خواص درمانی: تقویت کننده و حالت دهنده ی مو- مسکن درد کلیه و مثانه - چاق کننده - رفع سرفه -ملین -