معرکه گیری نمایشی قدیمی است که به غیر از زنجیر پاره کردن و نمایش زور بازو، غالبا شامل ماربازی نیز می شود. مارهای سمی نگون بختی که به جای زندگی طبیعی یا با کشیده شدن دندان های نیش تبدیل به وسیله بازی و کسب مال می شوند و یا اصولا سمی نیستند و به نقش مار سمی رام و عظیم الجثه را بازی می کنند. استفاده از گونه وارداتی پیتون در تصاویر این این گزارش قابل توجه است.
بسیاری از معرکه گیر ها از وسیله بازی معروفی هم استفاده می کنند که با نشان دادن جای دوست و دشمن باعث خنده بینندگان می شود؛ وسیله ای زنجیر به گردن به نام میمون!
نمایش بازی با مارهای سمی بدون مجوز انجام می شود و مسوولین تصمیم گیرنده در رابطه با حیوانات تا کنون در این زمینه ورود نداشته اند.