رنگ چشم کاملا سیاه:
محدوده ی سنی 2الی3ماهه که کاسکو در این سن کاملا جوجه بوده و وابسته به والدینش است
سیاه مایل به دودی:
این رنگ برای محدوده ی سنی 5 الی6ماهه است که هنوز جثه کاسکو کوچک است و بر ها نرم و نوک ها رشد کافی نکرده اند اما دیگر نیازی به والدین خود ندارد و میشود ان را در قفس نگه داشت
دودی:
این رنگ محدوده ی سنی 6الی8 ماه را مشخص میکند
طوسی:
این رنگ محدوده ی سنی 8ماه تا1سال را نشان میدهند در این سن کاسکو دیگر حساسیت سابق را ندارد
سفید:
محدوده ی سنی 1,5 الی2 سالگی را مشخص میکند که مناسبترین سن برای خرید کاسکو است
زرد کم رنگ:
محدوده ی سنی 2تا 7 سال را نشان میدهد
زرد بر رنگ:
محدوده ی سنی 7 سال به بالا که کاسکو دیگر به سن بلوغ میرسد