اسم علمی:Solanum nigrum


روش تکثیر: بذر


زمان کاشت: اوایل بهار

زمان برداشت:گلدهی و قبل از رسیدن میوه

اندام مورد استفاده:اندام هوایی و میوه

سن رویشی:یکساله

پراکنش جغرافیایی
خودرو:شمال و مرکز ایران
پرورشی:*


خواص درمانی: آرام کننده ی درد-حاوی سولانین- التیام بخش زخم