اسم علمی: Mentha spicata


روش تکثیر: تقسیم ریشه


زمان کاشت: بهار و پاییز

زمان برداشت: زمان گلدهی

اندام مورد استفاده: اندام هوایی

سن رویش: چند ساله

پراکنش جغرافیایی
خودرو:آذر بایجان
پرورشی:اکثر مناطق ایران

خواص درمانی:ضد نفخ- مسکن موضعی-رفع سینه درد و سرفه - افزایش دهنده ی فشار خون