کمر کولی ها مانند دارکوب*های کوچکی بنظر می آیند ، ولی روی درخت*ها و صخره*ها بدون آن که از دم خود به عنوان تکیه*گاه استفاده کنند ، هم در جهت بالا و هم در جهت پائین حرکت می کنند . سر بزرگ ، منقاری قوی ، پاهای کوتاه با پنجه*های بلند و بالهای نسبتا بلند و نوک*تیز دارند . تکزی هستند . پروازی موجی دارند . نر و ماده آنها همشکل است .
در سوراخ*ها و یا شکاف درختان و صخره ها آشیانه می سازند .
تنها پرندگانی هستند که عادت دارند از درخت پایین بیایند (به حالت راه رفتن روی درخت).
از حشرات، نرم تنان، دانه*ها و مغز گیاهان تغذیه می کنند .
دانه های سخت را به درون شکاف درخت برده و با منقارشان ضربه های محکمی بر آن وراد کرده و سپس خرد و مغز آن را می خورند.
منبع: وبسایت پرندگان ایران