پرنده*ای ست کوچک با سطح پشتی و دم دراز خاکی رنگ و سطح شکمی خاکستری مایل به صورتی . نر آن دارای سر خاکستری با سبیل*های سیاه جالب توجه است و پوشپرهای بال و کناره*های دمش تیره*رنگ می باشد . این پرنده با بال زدن*های سریع در حالی که دم را شل و آویزان می گیرد ، پرواز می کند ، در نیزارها حرکات آکروباتیک انجام می دهد .منبع: وبسایت پرندگان ایران