این وسیله مانند چوب فلای با وزن سبکتر بوده که برای تمرین پرتاب و تفهیم بهتر برای کسانی که پرتاب رو بلد نیستند طراحی شده!!
رنگ طنابی که به اون متصل میشه از رنگ های روشن بوده و حرکت رفت و برگشت نخ رو تداعی میکند.
با دیدن زاویه ی حرکت چوب و عملکرد نخ میشه به پرتاب های کوتاه و اولیه مسلط شد.