غذای خشک رویال کنین

غذای کامل و حرفه ای برای دوره آبستنی و شیر دهی

با میزان کالری و پروتئین بالا

سرشار از اسید های چرب ضروری

و آننی اکسیدانت های خاص و ویتامین هانویسنده: hsoonheb
منبع: www.parsipet.ir