طبقه بندی فارسی : زیبا پروانگان

طبقه بندی انگلیسی: Pieridae

نام فارسی: پروانه سپیده ببری


گزارش پراكندگي در ايران :

خوزستان ، بوشهر

يكي از گزارشات اوليه اين پروانه مربوط به جمع آوري مورگان فرانسوي از شهر شوش در سال 1276 هجري شمسي است . پس از انتقال نمونه به شهر پاريس در سال 1291 يعني 87 سال پيش توسط لسرف گزارش گرديد.

منبع : irandeserst.com