این تیره، پرندگانی به رنگ های متفاوت خاکستری، سفید، قهوه ای و بی رنگ، که نر وماده ی آن همشکل اند. را در بر می گیرد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران