این تیره، پرندگانی کوچک با دم دراز و شبیه چرخ ریسک ها را در بر می گیرد. پر جنب و جوش و بدون توقف بوده و اغلب لابلای درختان در حال حرکت اند و هر دو جنس شبیه هم اند.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران