این تیره، پرندگانی کوچک ، با منقار نسبتا پهن را، که برای شکار حشرات مناسب است، در بر می گیرد. این پرندگان از محل استقرارشان، به دفعات و به سرعت به پرواز در آمده و پس از شکار حشرات، دوباره به جای خود برمی گردند. غالبا روی درختان به سر برده و به ندرت روی زمین دیده می شوند و در سوراخ ها یا در دیواره ها آشیانه می سازند.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران