پرندگانی کوچک با تارک زرد که در جنگل های سوزنی برگ تولید مثل می کنند. بخشی از این تیره بومی و تعدادی دیگر مهاجرند. اغلب در حال حرکت و پرواز در لابلای شاخه ها دیده می شوند. به راحتی می توان به آنها نزدیک شد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران