این تیره، پرندگانی کوچک با منقار باریک و پرجنب و جوش ، که از حشرات تغذیه می کنند را در بر می گیرد. به واسطه ی فرسودگی و تغییر رنگ سریع پرو بال و شباهت بیش ا زحد به یکدیگر؛ تشخیص صحرایی آنها دشوار است. این پرندگانمعولا در نیزارها یا در میان بوته های کوتاه نزیدک زمین آشیانه می سازند. نر و ماده ی آنها همشکل اند. و ازحشرات، عنکبوت ها و حلزون ها تغذیه می کنند.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران