پرندگانی هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست که در بین آنها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد

منقاری باریک و یا نسبتا باریک دارند. پاهای آنها قوی*ست ، این خانواده دارای گونه*های زیاد و نسبتا نا متجانسی*ست و شامل چک*ها ، دم سرخ*ها ، بلبل*ها و توکا*ها می باشد .

منبع: وبسایت پرندگان ایران