لیکوها با دم دراز و پروبال قهوه*ای رگه*رگه مشخص می شوند ، پاهای قوی دارند ،

منقارشان نیز قوی و قدری خمیده است .

تقریبا همیشه به صورت دسته*های کوچک دیده می شوند که دائما در میان درخت*ها و بوته*ها

و یا روی زمین در حرکت هستند . روی زمین معمولا با جست*های کوچک جابجا می شوند .

پرواز خوبی ندارند . نر و ماده آنها همشکل است . بیشتر از حشرات تغذیه می کنند .منبع: وبسایت پرندگان ایران