پرندگانی هستند گنجشک مانند ولی منقارشان باریک و نوک*تیز است .

بیشتر روی زمین تغذیه می کنند و به طرز خاصی راه می روند ، معمولا دم و بال*های خود را تکان می دهند

پروازشان قوی و سریع ، ولی کوتاه مدت است ، آرام و کم*پیدا هستند .

نر و ماده آنها همشکل است ، روی بوته*ها و یا بین سنگ*ها لانه می سازند .

از حشرات و بی*مهره*گان کوچک تغذیه می کنند ، در زمستان میوه*های سته یا دانه می خورند


منبع: وبسایت پرندگان ایران