پرندگانی هستند با طرح مشخص پروبال ، منقار قلاب مانند ، پاهای قوی و چنگالهای تیز که رفتارشان شبیه پرندگان شکارگیر است . اغلب روی جاهای بلند با قمتی راست در انتظار شکار می نشینند و طمعمه خود را روی بوته های خار میخکوب و آویزان می کنند ، پروازی پرتوان و موجی دارند .

تک*زی هستند ، نر و ماده آنها تقریبا همشکل است ( جز در سنگ چشم پشت سرخ )

روی بوته یا درخت لانه می سازند و از حشرات ، خزندگان ، پرندگان و پستانداران کوچک تغذیه می کنند .


منبع: وبسایت پرندگان ایران