دم جنبانک ها پرندگانی هستند کوچک با جثه*ای نسبتا باریک و دم*دراز ، پروازی قوی دارند ، ولی روی زمین راه می روند و تغذیه می کنند و یا می دوند . پپت*ها قهوه*ای رنگ و رگه*رگه هستند و اغلب شاهپرهای کناری دمشان سفید است . شکل ظاهری و عادات آنها اغلب به چکاوک*ها شباهت دارد ، مانند پرواز موجی ، خواندن در حال پرواز ، راه رفتن و دویدن و پرهیز از نشستن روی درخت .

صدای آنها در تشخیص اهمیت زیادی دارد . نر و ماده آنها همشکل است و روی زمین لانه می سازند .

دم جنبانک*ها بدنی باریکتر و دمی درازتر از پپت*ها دارند با منقار و پاهای نازک و اغلب پر و بال آنها طرح مشخص دارد و دم خود را مرتبا بالا و پایین می کنند . پرواز آنها توام با جهش*های خاصی است ، در خارج از فصل زادوولد به طور دسته*جمعی دیده می شوند ، روی زمین یا در شکاف سنگ*ها لانه می سازند .

پرندگان این خانواده از حشرات ، عنکبوت*ها ، نرم*تنان و بعضی مواد گیاهی تغذیه می کنند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران