این تیره پرندگانی با اندازه ی متوسط اغلب اجتماعی، با رنگ آمیزی زیبا و دم نسبتا بلند، را در بر می گیرد.