پرندگانی هستند خوش آواز با پر و بال رگه*رگه و قهوه*ای رنگ که اغلب در حال پرواز می خوانند

روی زمین بیشتر راه می روند و یا می دوند . معمولا ناخن انگشت عقبی پای آنها دراز ،

راست و نوک*تیز است . اغلب به*طور دسته*جمعی دیده می شوند . جز در موارد استثتایی نر و ماده آنها همشکل است . روی زمین آشیانه می سازند . از دانه*ها ، حشرات و نرم*تنان تغذیه می کنند .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران