پرندگانی هستند کوچک و باریک*جثه ، با گردنی کوتاه ، بال*های خیلی دراز و نوک*تیز ، دم دوشاخه ، منقار کوتاه و سخت ، دهان گشاد و پاهای کوچک و ضعیف . پروازی زیبا و سریع دارند و پرندگانی اجتماعی هستند . اغلب به*صورت گله*های بزرگ و مختلط دیده می شوند . نر و ماده آنها همشکل است .

روی صخره*ها یا در ساختمان*ها لانه*های گلی می سازند ( به*جز چلچله رودخانه*ای ) .

غذای عمده آنها شامل حشرات است که در حین پرواز با مهارت خاصی به شکار آنها می پردازند.
منبع: وبسایت پرندگان ایران