علایم بیماری در منقار طوطی و کاسکو

خون در دهان ، شکسته شدن نوک منقار ، خشک شدن غشاء مخاطی (آب دهان طوطی )، شکسته شدن منقار ، وجود ضایعات در دهان ، رشد بیش از حد منقار ، وجود سوراخ در منقار ، وجود پلاک های سفید مایل به زرد در دهان همگی علایمی هستند که نشانه برخی از بیماری ها یا آسیب های وارد شده به طوطی و کاسکواست . به زودی توضیحات ، سایر نشانه ها و نحوه درمان بیماری ها و مشکلات مربوط به هر کدام از این علایم در تایپک های مجزا قرار داده خواهد شد .


خون در دهان:

1.صدمه و تکان شدید مغز

2. خونریزی

3. ضربه به سیر


شکسته شدن نوک منقار:

1.ضربه به منقار


خشک شدن غشاء مخاطی (آب دهان طوطی ):

1. گرمازدگی


شکسته شدن منقار :

1. ضربه به منقار


وجود ضایعات در دهان:

1.آبله ( پاکس ویروس)


رشد بیش از حد منقار:

1.سیرکو ویروس

2. PBFD بیماری پر و منقار طوطی


وجود سوراخ در منقار:

1. ضربه به منقار


وجود پلاک های سفید مایل به زرد در دهان:

1. سوء تغذیه
مترجم : سپیده

منبع :
www . parsipet.ir