کوکوی خالدار

نام علمی : Clamator Glandarius

نام انگلیسی: Great spotted Cuckoo

نام فارسی: کوکوی خالدار
مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 سانتیمتر طول دارد. تاج کوتاه، دم بسیار بلند، روتنه خاکستری تیره با خال های سفید، زیر تنه سفید و بال زدن هایش آرام است. گلو زرد رنگ و حلقه ی دور چشم به رنگ نارنجی روشن با خط چشمی پهن خاکستری تیره، که گوشپرها و پس گردن را پوشانده، دیده می شود. در پرنده ی جوان، روتنه قهوه ای تیره ، سر سیاه خال های سفید در روتنه و بال ها و شاهپرهای اولیه (زیر بالا ی آنها ) به صورت آشکاری بلوطی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده بلند و شبیه «چیل – چیل» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د رجنگل های و مناطقی که درخت زیتون دارد، کشتزارها و مناطق بوته زار و درختی به سر می برد و آفت آشیانه کلاغ ها و زاغی هاست. در ایران، به تعداد بسیار اندک دیده می شود. و احتمالا در مناطق جنوب شرقی تولید مثل می کند.حفاظت: این پرنده نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران