کوکو

نام علمی : Cuculus Canorus

نام انگلیسی: Common Cuckoo

نام فارسی: کوکو
مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و معمولا د رپرواز دیده می شود. در این حالت با دم بلند، بال های کشیده و بال زدن های آرامش، شبیه دلیچه است، با این تفاوت که سرش را اندکی بالا نگه داشته و بال هایش بالاتر از سطح بدن قرار ندارد. زیر تنه خاکستری با رگه های عرضی و زیر بال ها خاکستری با خطوط کمرنگ به سوی مرکز بدن دیده می شود. پرنده ی ماده شبیه پرنده ی نر است. با این تفاوت که نوار پهنی به رنگ قهوه ای روشن در سینه اش دیده می شود و غالبا شکل گل اخرایی آن کمتر دیده می شود. که در این حالت پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با پر وبال قهوه ای قرمز و خطوط مشخص در روتنه و سینه دیده می شوند .پرنده جوان، درشکل خاکستری، به رنگ قهوه ای خاکستری با رشته رشته های کمرنگی در پرها و خال های سفید درپس گردن دیده می شود.صدا: این پرنده صدای بخصوصی دارد و شبیه «کووک-کو- کووک-کو» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده د رحاشیه ی جنگل ها، بوته زارهای غیر محصور و همچنین مناطق بی درخت به سر برده و گاهی نیز در زمین های باز و مراتع رتلع دیده می شود. معمولا چند پرنده ی نر با یک پرنده ی ماده جفتگیری کرده و در آشیانه ی پرندگان دیگر، بخصوص گنجشک سانان، تخمگذاری می کند، در ایران، تابستان ها فراوان است و به صورت مهاجر عبوری نیز دیده می شود.حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران