کوئل (کوکوی سیاه)

نام علمی : Eudynamys Scolopacea

نام انگلیسی: Black Koel

نام فارسی: کوئل (کوکوی سیاه)
مشخصات ظاهری: طول پرنده 43 سانتیمتر شبیه کوکو ولی با منقار ضخیم، بال های کوتاه و دم نسبتا بلند غیر قابل اشتباه با کوکو است. پرنده ی نر با منقار زرد کمرنگ متمایل به آبی، رنگش سیاه است. زیر تنه ی ماده به رنگ قهوه ای چرکی، با خال های کمرنگ سفید، گلوی سفید و خطوط قهوه ای تیره و روتنه ی قهوه ای تیره مایل به بلوطی می باشد.زیستگاه: در مناطق مخروبه گیاهی و باز، با زراعت و درختزارهای نزدیک شهرها و روستاها و گاهی در جنگل های مردابی حرا نیز دیده می شود در ایران و عمان به صورت زمستان گذر و در نواحی جنوب شرقی دیده می شود.حفاظت: بایستی ابتدا وضع پراکندگی و زمان حضوری این پرنده در ایران بررسی و مشخص گردد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران