نام علمی
: Melanotaenia herbertaxelrodi
اسامی رایج :
ماهی رنگين کمان دریاچه تبرا (Lake Tebera rainbowfish)
ماهی رنگين کمان زرد (Yellow rainbowfish)
زیستگاه : آسیا- گینه نو (پاپوآ)
اندازه ماهی بالغ : نر 9 cm – ماده 9 cm
خلق و خو :
صلح طلب
جایگیری در آكواریوم :
میانه اكواریوم
نوع تغدیه :
همه چیز خوار
نوع تولید مثل :
تخم گذار
نگهداری :
معمولی
دمای آب :20 °C تا 26 ( 68 °Fتا 78 )
اسیدیته آب (pH) : از 7 تا 8
سختی آب
(dGH) : از 10 تا 12
منبع: پرشین فیش