بوزمجه دوچرخه در استرالیااین حیوان شباهت زیادی به دارکوب دارد و برای یافتن غذا درخت را سوراخ می کند.این مار ماهی با عادت نا متعارف غذا خوردن یکی از منزجر کننده ترین موجودات دریایی است.خرچنگ یتی که در سال 2005 در اقیانوس آرام کشف شد.خوک دریایی که در اعماق دریا زندگی می کند.لاک پشت سفیدلوریس ضعیف که نسلش در حال انقراض است.ماهی بادکنکی
ماهی گربه ای مو دارماهی حبابیمنقار کفشی یکی از بزرگ ترین پرندگان مناطق آفریقامیمون پوزه دارموش کور دماغ ستاره ایموش گوش درازنوعی میمون محلی در جنگلهای غربی برزیلتمساح هندی