گیلانشاه دم سیاه ( گیلانشاه بال سفید)

نام علمی : Limosa Limosa

نام انگلیسی: Black Tailed Godwit

نام فارسی: گیلانشاه دم سیاه ( گیلانشاه بال سفید)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتیمتر طول دارد و کنار آب چر است. منقار و پاهای بلندی دارد و هنگام پرواز رنگارنگ دیده می شود. روی زمین، شباهت بسیاری با گیلانشاه حنایی دارد، با این تفاوت که اندکی بزرگتر بوده ودارای گردن، پاها منقار اندکی بلندتر و راست تر است. در پر و بال تابستانی، در هردو جنس، سر قهوه ای بلوطی، گردن و سینه قرمزدارچینی، پهلوها با راه راه های عرضی قهوه ای و سیاه بر روی زمینه ی سفید دیده می شود که این راه راه در ناحیه شکم فشرده ترند. دم سفید با نوار پهن و سیاهی در انتها، شاهپرها سیاه با خطوط مشخص و پهن بالی، روتنه خاکستری و زیر تنه سفید است. نوار سفید ابرویی پیوسته گوشپرها و زیر چانه خاکستری تیره و پاها سیاه است که در پرواز پاها بیرون از دم قرار می گیرد.صدا: صدای این پرنده، در فصل تولید مثل؛ تودماغی و شبیه «تی تی- تی و» و هنگام هشدار و هیجان، به صورت «ویکا- ویکا- ویکا» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق تالابی، سواحل گلی و شنی و دریاچه های آب شیرین به سر می برد. در ایران، زمستان ها فراوان و به صورت مهاجر عبوری در همه ی زیستگاه هایی مناسب دیده می شود.حفاظت: علاوه بر حفاظت از زیستگاه ها، شکاراین پرنده باید دقیقا کنترل شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران