گیلانشاه ابرو سفید

نام علمی : Numenius Phaeopus

نام انگلیسی: Whimberl

نام فارسی: گیلانشاه ابرو سفید
مشخصات ظاهری: انی پرنده، 41 سانتیمتر طول دارد و از گیلانشاه کوچکتر و کمرنگ است. سریع تر بال میزند و با منقاری کوچکتر با انحنای بیشتر درانتها (شبیه گیلانشاه کوچک) ، سر تیره با تارک راه اره به رنگ سیاه روی زمینه ی خاکستری مایل به قهوه ای کمرنگ و نوار چشمی تیره دیده می شود. تضاد رنگ ها در سر، این پرنده را از گیلاشناه خالدار متمایز می کند. شیوه ی پروازش شبیه گیلانشاه و مهمتریی ویژگی در شناسایی این پرنده، صدایش د رهنگام پرواز است. روتنه خاکستری هقوه ای با خال های تیره ی فراوان، دمگاه سفید، دم خاکستری قهوه ای با راه راه عرضی و زیر تنه سفید، که سینه، شکم و پهلوها، پوشیده از لکه های پیکان مانند قهوه ای است که به صورت راه راه طولی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده در پرواز، بلند و تکرار سریع «بی- بی- بی- بی- » است.زیستگاه: این پرنده در سواحل شنی_ گلی، کناره های صخره ای و شکافدار دریا و مناطق آب سنگ های مرجانی به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری د راغلب مناطق مناسب زیستگاهی، بخصوص زمستان ها، در سواحل جنوبی دیده می شود.حفاظت: ضروری است نسبت به شکار و برداشت این پرنده توجه ویژه ای صورت گرفت. حتی الامکان شکار آن ممنوع شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران