بلوک کلسیمبلوک کلسیم تکه کوچک بسته بندی شده ای است که از بسیاری از مواد معدنی ضروری تشکیل شده است.

این بلوک، برای استحکام استخوان و
پَرِ و عضله پرندگان قفسی و طوطی ها مفید میباشد.

به سادگی به میله های قفس پرنده و در کنار چوب نشینمن قرار میگیرد