کف دریایکی از بزرگترین مشکلات پرندگان قفسی و مخصوصا طوطی سانان کمبود کلسیم و مواد معدنی است .استفاده از کف دریا و یا سنگ کلسیم در قفس پرنده یک امر ضروریست .

زیرا بیماری های نظیر پیچیدن تخم در مجرای عبور تخم طوطی ماده ، شکستن نوک یا ترک خوردن منقار طوطی ، پرکنی ، تشنج و اسپاسم عضلانی ، استخوان بندی ضعیف و سست در بدن طوطی و ... تنها بخشی از مشکلات کمبود کلسیم در طوطی سانان است که با استفاده از کف دریا و یا سنگ کلسیم قابل پیشگیری میباشد.

کف دریا را میتوانید از عطاری ها تهیه و در قفس پرنده آویزان نمایید.