پاشلک بزرگ

نام علمی : Gallinago Media

نام انگلیسی: Great Snipe

نام فارسی: پاشلک بزرگ
مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 28 سانتیمتر طول دارد و منقارش حدود 6 سانتیمتر است. از پاشلک معمولی اندکی بزرگتر، پرجثه تر و منقارش کوتاهتر است. هنگام پرواز اندکی ارتفاع گرفته و سپس فاصله ی کوتاهی را مستقیم و بدون چرخش بدن طی کرده و به سرعت فرود می آید. پروازی سنگین و بال زدنی آهسته دارد. روی بال هایش دو نوار سفید بالی و د پشت بال ها پرهای پر نقش و نگار قهوه ای و نخودی، دمگاه قهوه ای بلوطی، که پرهای دو طرف دم سفیدی بیشتری دارد. دیده می شود. سرقهوه ای با رگه های نخودی طولی در تارک و رگه های ظریف و فشرده ی قهوه ای ونخودی در پشت سر، زیر تنه نخودی با رگه های طولی قهوه ای در سینه، شکم و پهلوها، که در سطح شکمی کمرنگ تر است، دیده می شود.پاها کوتاه و قهوه ای ، زیر دم سفید نخودی و منقار قهوه ای تیره با قاعده ی کمرنگ تر است.صدا: صدای این پرنده ، هنگام برخاستن، ناگهانی و شبیه «اررک» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده اغلب در کشتزار های درو شده، علفزارهای با بوته ی سرخس، مناطق خشک تر ا زمنطقه ی زیست پاشلک معمولی، و کناره ی باتلاق ها به سر می برد. در ایران؛ به صورت مهاجر عبوری در شمال وغرب دیده می شود.حفاظت: شناخت مناطق پراکنش این پرنده و کنترل شکار آن به توجه بیشتری نیاز دارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران