پاشلک معمولی

نام علمی : Gallinago Gallinagoنام انگلیسی: Common Snipe نام فارسی: پاشلک معمولی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر و منقارش 7 سانتیمتر طول دارد و پرنده ای کنار آب چر است. جثه ای متوسط دارد و پر و بالش قهوه ای با خطوط طولی زرد رنگ در سر و روتنه دیده می شود. سینه با خطوط افقی تیره، پهلوها راه راه تیره، شکم و زیرتنه سفید و منقار بسیار بلند و تیره است که د رهنگام پرواز آن را پایین نگه می دارد. نوار ابرویی سفید نخودی، خط چشمی نخودی و دو خط بالی سفید در روتنه و زیر بال هایش دیده می شود. اغلب در مناطق باتلاقی پنهان شده و دیده نمی شود، مگر اینکه ا زفاصله ی 10 تا 15 متری به طور ناگهانی به پرواز در آید. پروازش سریع بوده و به صورت پیچ و خم دار اوج گرفته و مسافتی طولانی را طی می کند. که در پرواز، حاشیه ی شاهپرهای بال هایش ، سفیدی مشاهده می شود. روی زمین به دشواری می توان آن را از پاشلک بزرگ تمیز داد.صدا: از این پرنده ، در هنگام پروازهای طولانی صدای شبیه «آررنج» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مرداب های، چمنزارهای مرطوب و باتلاقی به سر می برد، درایران، زمستان ها درزیستگاه های مناسب به تعداد اندک دیده می شود.حفاظت: شناخت انی پرنده و کنترل شکار آن به توجه بیشتری نیاز دارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران