پاشلک کوچک

نام علمی : Lymnocryptes Minimusنام انگلیسی: Jack Snipe نام فارسی: پاشلک کوچک
مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد. و منقارش 4 سانتیمتر و از سایر پاشلک ها کوچکتر است. در پنهان کردن خود مهارتی کامل دارد و به آسانی دیده نمی شود و به سبب همین ویژگی،کمتر پرواز می کند. به آرامی بال زده و در ارتفاع یک متری از سطح زمین برخاسته و بهسرعت روی زمین می نشیند. منقار کوتاه، روتنه قهوه ای تیره با دونوار سفید و دم کوتاه که انتهای آن باریک است، دیده می شود. پاها کوتاه به رنگ سبز تیره، و فاقد نوارهای روی سر است. زیر تنه سفید، با لکه های فراوان در سینه و گلو که در پهلوها تعداد لکه ها کمتر است.صدا: این پرنده، اغلب ساکت بوده و به ندرت صدایی آرام، شبیه «گاه» شنیده می شود.زیستگاه : این پرنده در مناطق مرطول، علفزارهای خیس و حاشیه ی تالاب ها به سر می برد. در ایران؛ زمستان ها در زیستگاه های مناسب فراوان دیده می شود.حفاظت: شناخت این پرنده و کنترل شکار آن به توجه بیشتری نیاز دارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران