تخمگذاری لاک پشتها تا نیمه دوم اردیبهشت ادامه دارد و تخمهای جمع آوری شده در فضایی حفاظت شده در ساحل روستای شیب دراز که فنس*کشی شده است نگهداری و پس از تبدیل به لاک پشت در دریا رها می شوند.