آبچلیک تالابی

نام علمی : Tringa Stagnatilis

نام انگلیسی: Marsh Sandpiper

نام فارسی: آبچلیک تالابی
مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد و کوچکتر از آبچلیک پا سرخ است. پاها به نسبت بلند، منقار مستقیم و باریک، گردن لاغرتر از آبچلیک پا سرخ چهره، در حالت کلی، روشن است و نوار ابرویی سفید مشخصی دارد.تابستان ها، روتنه خاکستری نخودیبا لکه های صلیب مانند زیرتنه خاکستری سینه و گلو با لکه های صلیب مانند پاها سبز تیره و دمگاه سفید مثلثی شکل است. که رآس آن تا نیمه ی پشت امتداد دارد. زمستان ها، پرو بال ، در حالت کلی، خاکستری روشن، پاها تیره، سینه و شکم کاملا سفید دیده می شود. در پرواز، پاها از دم قرار می گیرد.صدا: صدای این پرنده در جهش، ناگهانی برای پرواز، شدید و شبیه «جیف – جیف- » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق باتلاقی با آب شیرین، مناطق جزر و مدی و دشت های سیلابی به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری، فراوان است و زمستان ها، به تعداد نسبتا فراوان، در خوزستان و سواحل جنوبی دیده می شود.حفاظت: حفاظت از محل های تولید مثل این پرنده، ضرورت تام دارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران