پرستو دریایی سیاه

نام علمی : Childonias Nigerنام انگلیسی: Black Tern نام فارسی: پرستو دریایی سیاه
مشخصات ظاهری: این پرنده، 23 سانتیمتر طول دارد. اندازه و شیئه ی پروازش شبیه پرستو دریایی بال سفید است. در پرنده ی بالغ، زیر بال ها خاکستری کمرنگ پوشش زیر دم سفید، زیرتنه خاکستری دودی، که در ناحیه سر تیره شده، روی بال ها خاکستری و دم و دمگاه خاکستری کمرنگ است. زمستان ها ، زیر تنه سفید یا خال های تیره د ردوطرف سینه دیده می شود که در جوان ها بسیار آشکارتر است. پیشانی و طوق پس گردن سفید و روتنه خاکستری است. در پرنده ی جوان ، پیش جثه و پرهای پوششی پیش بال تیره، انتهای خط بال سفید، کناره های دمگاه سفید و بقیه ی آن و دم خاکستری کمرنگ است. گوشپرهای سیاه است که در ناحیه ی پشت به سمت بالا امتداد دارد. این پرستوها بیشتر در تالاب ها تولید مثل کرده و برای گردن طعمه خود را به آب می زنند.صدا: صدای این پرنده ، کوتاه و تیز، شبیه تکرار«کی ت » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در آب های داخلی به سر برده و به صورت عبوری در سواحل دریا نیز دیده می شود و روی گیاهان شناور در تالاب های کم عمق آشیانه می سازد. در ایران به صورت مهاجر عبوری در شمال وغرب نسبتا فراوان است.حفاظت: حفاظت از مناطق تولید مثل این پرنده اهمیت حیاتی دارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران